PhD-defense Joost Poort

On Wednesday 18 February, Joost Poort will defend his thesis Empirical Evidence for Policy in Telecommunication, Copyright & Broadcasting.

Place: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229, Amsterdam.
Time: 14.00.

Abstract:
This dissertation contains nine articles with an empirical focus in copyright, telecommunication, and broadcasting. These articles address different research questions and employ a variety of methodological approaches. They all share an economic foundation and the aim to contribute to evidence based policymaking in the field of information law.
Topics covered range from the welfare effects of illegal downloading, to those of public television; from the effectiveness of blocking access to The Pirate Bay to stop consumers from illegal downloading, to the effect of adequate legal online services on illegal downloading; from fixed price regulation for e-books, to text and video relay services to enable the hearing impaired to use telephony services; from the valuation of commercial radio licenses, to setting renewal fees for telecommunication spectrum based on an auction.
Using these nine articles as case studies, the role and impact of economic evidence for policymaking in the field of information law is investigated. It is concluded that this role is positive rather than normative: legal or social norms maintain the upper hand as guiding principles for policy, more than the economic goal of welfare maximization. However, this does not by any means render economic analysis useless. Increasingly, politicians, judges and stakeholders require economic analysis and economic evidence to make informed decisions about new policy measures, to make optimal decisions within existing legal boundaries and to fathom the consequences of proposed legal interventions. Without empirical evidence they may simply assume the effects of a policy measure as an article of faith.

Samenvatting:
Dit proefschrift bevat negen artikelen met een empirische inslag op het gebied van het auteursrecht, telecommunicatie, radio en televisie. Deze artikelen adresseren uiteenlopende onderzoeksvragen met verschillende onderzoeksmethodes. Ze delen een economische grondslag en het oogmerk een bijdrage te leveren aan op feiten gebaseerd – ‘evidence based’ –beleid in het informatierecht.
De onderwerpen lopen uiteen van de welvaartseffecten van illegaal downloaden, tot die van de publieke omroep; van de effectiviteit van het afsluiten van de toegang tot The Pirate Bay om consumenten ervan te weerhouden illegaal te downloaden, tot het effect van adequate legale online diensten op dat downloaden; van een vaste prijs voor e-boeken, tot tekst- en videobemiddelingsdiensten om mensen met een auditieve beperking in staat te stellen te telefoneren; van de waardering van commerciële radiovergunningen, tot het vaststellen van verlengingsvergoedingen voor telecommunicatiespectrum op basis van een veilig.
Door deze negen artikelen te gebruiken als cast-studies, is de rol en invloed van economisch bewijsmateriaal voor de beleidsontwikkeling in het informatierecht onderzocht. Geconcludeerd wordt dat deze rol veeleer positief dan normatief is: meer dan het economische doel van welvaartsmaximalisatie, voeren wettelijke en maatschappelijke normen de boventoon als beginselen voor beleid. Maar dit maakt economische analyse allerminst overbodig. Steeds vaker hebben politici, rechters en belanghebbenden economische analyse en economisch bewijsmateriaal nodig om geïnformeerde beslissingen te nemen over nieuwe beleidsmaatregelen, om optimale beslissingen te nemen binnen bestaande juridische kaders en om de gevolgen van voorgestelde maatregelen te doorgronden. Zonder empirisch bewijsmateriaal zouden zij de effecten van een beleidsmaatregel simpelweg als geloofsartikel kunnen veronderstellen.