Intellectuele eigendom (auteursrecht, naburige rechten & databankenrecht)

Nederland:
Auteurswet
Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht.
Wet op de naburige rechten
Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912.
Databankenwet
Wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
Wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195).
Aanpassingswet Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet
Wet van 6 juli 2004 tot aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167) (Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij).
Wijzigingswet Auteurswet 1912 (thuiskopie invoering verlengde aansprakelijkheid voor verkopers)
Wet van 13 mei 2004 tot aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers.
Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.
Besluit reprografisch verveelvoudigen
Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door in het algemeen belang werkzame instellingen.
Wijzigingswet Auteurswet 1912 ivm richtlijn tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel
Wet van 20 juni 1996, houdende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PbEG L 248).
Wijzigingswet Auteurswet 1912 (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten).
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom.
Wijzigingswet Auteurswet 1912
Wet van 7 juli 1994, tot wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de rechtsbescherming van computerprogramma’s.
Europa:
Zie ook de website van de Europese Commissie met nieuws op het gebied van auteursrecht en uitgebreide informatie over verschillende auteursrechtelijke onderwerpen.
Richtlijn 2014/26/EU
Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt.
PbEG L84/72 (20.03.2014).
Richtlijn Verweesde Werken
Richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken.
PbEG L299/5 (27.10.2012).
Richtlijn 2011/77/EU
Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten
PbEG L265/1 (11.10.2011)
ACTA
Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika
Raad van de Europese Unie, Brussel, 23 augustus 2011, 12196/11
COM (2011) 289
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken
Richtlijn 2009/24/EG
Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s
PbEG L111/16 (05.05.2009)
Richtlijn 2006/116/EG
Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten
PbEG L372/12 (27.12.2006)
Richtlijn 2006/115/EG
Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom.
PbEG L376/28 (27.12.2006)
Rectificatie van Richtlijn Handhaving van Intellectuele-eigendomsrechten
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
PbEG L 195/16 (02.06.2004)
Richtlijn Handhaving van Intellectuele-eigendomsrechten
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
PbEG L 157/45 (30.04.2004)
Richtlijn droit de suite
Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk
PbEG L 272/32 (13.10.2001)
Auteursrecht-richtlijn
Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij
PbEG L 167/10 (22.06.2001)
Databankrichtlijn
Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken
PbEG 1996 L 77/20
Duurrichtlijn
Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten
PbEG 1993 L 290/9
Richtlijn 93/98/EEG is ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2006/116/EG, onverminderd de verplichtingen van de Lid-Staten wat betreft de termijnen voor omzetting in nationaal recht.
Satelliet- en kabelrichtlijn
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel
PbEG 1993 L 248/15
Verhuurrichtlijn
Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom
PbEG 1992 L 346/61
(originele versie; ook beschikbaar: geconsolideerde versie)
Richtlijn 92/100/EEG is ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2006/115/EG, onverminderd de verplichtingen van de Lid-Staten wat betreft de termijnen voor omzetting in nationaal recht.
Softwarerichtlijn
Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s
PbEG 1991 L 122/42.
Richtlijn 87/54/EEG
Richtlijn van de Raad van 16 december 1986 betrefffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten
PbEG 1987 L24/36 (27.01.1987).

 

Internationaal:
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works – 1971 – WIPO
WIPO Copyright Treaty (WCT)
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)
Universal Copyright Convention
as revised at Paris on 24 July 1971
Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms
Rome Convention 1961: International convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organisations
TRIPs Agreement – World Trade Organisation (WTO)
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 1991

 

Overig:
Verenigde Staten
Copyright Law of the United States of America