Telecommunicatierecht

Nederland:
Telecommunicatiewet
Wet van 19 oktober 1998, houdende regels inzake de telecommunicatie.
Stb. 2006, 300.
Europa:
Richtlijn 2009/140/EG
Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten
PB L 337/37 (18.12.2009)
Richtlijn 2009/136/EG
Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming
PB L337/11 (18.12.2009)
Verordening 1211/2009 BEREC
Verordening (EG) Nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau
PB L 337/1 (18.12.2009)
Regels en registratie .eu-topniveaudomein
PB L 162/40 (30.04.2004)
Aanbeveling artikel 7 procedure Europese Commissie
Aanbeveling van de Commissie van 23 juli 2003 betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2647) (2003/561/EG)
PB L 190/13 (30.07.2003)
Aanbeveling locatie-informatie Europese Commissie
Aanbeveling van de Commissie van 25 juli 2003 betreffende de verwerking van locatie-informatie over de oproeper in elektronische communicatienetwerken met het oog op locatie-uitgebreide noodoproepdiensten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2657) (2003/558/EG)
PB L 189/49 (29.07.2003)
Minimumpakket huurlijnen
Besluit van de Commissie van 24 juli 2003 inzake het minimumpakket van huurlijnen met geharmoniseerde kenmerken en de bijbehorende normen als bedoeld in artikel 18 van de universeledienstrichtlijn (2003/548/EG)
PB L 186/43 (25.07.2003)
Aanbeveling Relevante Markten ex art. 15(1) Kaderrichtlijn Toelichting
Aanbeveling van de Commissie betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen (Aanbeveling Relevante markten), C(2003)497
PB L114/45 (11.02.2003)
Lijst van normen en/of specificaties
Lijst van normen en/of specificaties voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en bijbehorende faciliteiten en diensten (Voorlopige uitgave) (2002/C 331/04)
PB C 331/32 (31.12.2002)
Mededingingsrichtlijn
Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten
PB L 249/21 (17.09.2002)
Oprichting Europese Groep Regelgevende Instanties
Besluit van de Commissie van 29 juli 2002 tot oprichting van de Europese Groep van regelgevende instanties voor elektronische communicatienetwerken en –diensten (2002/627/EG)
PB L 200/38 (30.07.2002)
Oprichting Beleidsgroep Radiospectrum Commissiebesluit
Besluit van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum (Voor de EER relevante tekst) (2002/622/EG)
PB L 198/49 (27.07.2002)
Richtsnoeren marktanalyse en aanmerkelijke marktmacht
Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten (2002/C 165/03)
PB C 165/6 (11.07.2002)
Invoering .eu-topniveaudomein
Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein
PB L 113/1 (30.04.2002)
Radiospectrumbeschikking
Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking)
PB L 108/1 (24.04.2002)
Toegangsrichtlijn
Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn)
PB L 108/7 (24.04.2002)
Machtigingsrichtlijn
Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn)
PB L 108/21 (24.04.2002)
Kaderrichtlijn
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn)
PB L 108/33 (24.04.2002)
Universeledienstrichtlijn
Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn)
PB L 108/55 (24.04.2002)
Privacyrichtlijn
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Privacyrichtlijn)
PB L 201/37 (31.07.2002)
Vo. (EG) 2887/2000
Verordening (EG) Nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk
PbEG 2000 L 336/4
(99/5/EG) RTE-richtlijn
Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit
PbEG 1999  L 91/10
zie ook: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/