Overheidsinformatie (toegang tot overheidsinformatie & wet openbaarheid van bestuur)

Nederland:
Wet hergebruik van overheidsinformatie
Wet van 24 juni 2015, houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie
Stb. 2015, 299.
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Stb. 2006, 25 (22 december 2005).
Archiefwet 1995
Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten.
Stb. 2005, 532.

 

Europa:
Richtlijn 2003/98/EG
Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie
PbEG 2003, L 345/90
COM/2002/0207
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik en de commerciële exploitatie van overheidsdocumenten
COM/2002/0207 def. – COD 2002/0123
PbEG 2002, C 227E/382
Verordening 1049/2001
Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
PbEG 2001, L 145/43

 

Internationaal:
Verenigd Koninkrijk:
Freedom of Information Act 2000, Chapter 36
Verenigde Staten:
Freedom of Information Act
5 U.S.C. § 552, as amended in 2002.