Mediarecht

Nederland:
Wijzigingswet Mediawet 2008 (erkenning en financiering publieke omroep)
Stb. 2009, 300.
Mediawet
Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 2008).
Stb. 2008, 583.
Mediabesluit
Besluit van 29 december 2008 houdende vaststelling van een nieuw Mediabesluit (Mediabesluit 2008).
Stb. 2008, 584.
Beleidsregels Commissariaat voor de Media
Artikel 6:167 BW: onrechtmatige publicatie
(Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Titel 3: Onrechtmatige Daad)
Europa:
(Zie ook het overzicht op: http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm en het regelgevend kader op: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/index_en.htm)
Richtlijn Audiovisuele Media Diensten
Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten
PbEG 2007 L 332/27 (18.12.2007)
Cybercrime verdrag (Raad van Europa)
Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken; Boedapest, 23.11.2001
Conditional Access Convention (Raad van Europa)
Straatsburg, 24.01.2001
Richtlijn Voorwaardelijke Toegangsdiensten
Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang
PbEG 1998 L 320/54 (28.11.1998)
Richtlijn ‘Televisie zonder Grenzen’
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten
PbEG 1989 L 298/23
Deze richtlijn is sindsdien gewijzigd door:
Richtlijn 97/36/EG
Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie- omroepactiviteiten
PbEG 1997 L 202/60
Er is tevens een geconsolideerde versie van de richtlijnen beschikbaar